Магазин за 3D принтирани артикули

Recently added item(s)

Политика за защита на лични данни

Какви лични данни събираме и с каква цел?

Данни събирани за потребители посещаващи www.printigniter.com:
– Информация за софтуера и устройството, с които се посещава сайта.
– Информация за IP адреса, местоположението, скоростта на връзката и доставчика на интернет услугата.
– Информация относно посещенията на сайта.
– Съгласие за употребата на бисквитки.

Данни за потребители с профил на сайта и/или публикуващи информация на сайта:
– Име/интернет псевдоним.
– E-mail адрес.
– Споделените мнения и оценки за продуктите.

Данни събирани за потребители пазаруващи в www.printigniter.com:
– Потребителска регистрация – това са данните, с които правите поръчки и управлявате акаунта си в www.printigniter.com.
– Псевдо потребителска регистрация – това са данните, с които правите поръчка, ако не създадете акаунт в www.printigniter.com.
– Адреси за доставка – при създаването на нормална или псевдо регистрация събираме информация относно адреса за доставка на желаните продукти. При множество поръчки е възможно да въведете/съберем повече от един адрес за доставка.
– Покупки – това са данните за всяка отделна покупка (поръчка) и съдържащите се продукти в нея.
– Информация относно изпълненито на поръчките.
– Информация за започнатите, но незавършени поръчки.
– Съгласие за употребата на адресните Ви данни (e-mail, пощенски адрес и телефон) за маркетингови цели.

Споделяне на личните Ви данни с други лица

Споделяме данните, събирани за потребителите посещаващи www.printigniter.com, с други администратори на лични данни, предоставящи:
– Услуги за статистика и анализ на посещенията на сайта.
– Маркетингови услуги от типа ремаркетинг, ретаргетинг и подобни.
– Услуги в групата на социалните мрежи.

Споделяме данните, събирани за потребители публикуващи информация на сайта.

Споделяме данните, събирани за потребители пазаруващи в www.printigniter.com, с други администратори на лични данни, предоставящи:
– Куриерски услуги по отношение на изпълнението на конкретните поръчки в www.printigniter.com.
– Разплащателни услуги по отношение на изпълнението на конкретните поръчки в www.printigniter.com.
– Подизпълнители и доставчици, когато е необходимо персонализиране на поръчаните продукти.

Всички събрани лични данни, се предоставят на правозащитните органи, при основателни съмнения за извършени злоупотреби и престъпления.

Как защитаваме личните Ви данни

Ние се стремим да опазим напълно Вашите лични данни. Прилагаме възможно най-добрите технологични и организационни практики в опазването им. Въпреки това осъзнаваме, че никоя система не е на 100% гарантирана. В случай на съмнение относно пробив в сигурността на данните Ви, моля свържете се с нас!

С цел по-добра защита на данните Ви, ги запазваме само докато са необходими за изпълнението на поръчките Ви и функционалностите на www.printigniter.com

Вашите права по отношение на личните Ви данни

Имате всички права, осигурени от приложимото законодателство, след еднозначна идентификация, в това число и:
– да получите справка за всички лични данни, съхранявани за Вас.
– личните Ви данни да бъдат унищожени, веднага след отпадане на законовите и лигитимните основания за съхранението им.

Как да се свържете с нас по отношение на личните Ви данни

За всички въпроси и желания относно личните Ви данни се свържете с нас на e-mail privacy@printigniter.com – а ние ще ги удоволетворим по възможно най-добрия начин!